Δημιουργία κανόνων

Δημιουργία κανόνων

Η καλλιέργεια ενός πνεύματος συνεργασίας και η συνοχή της τάξης αποτελούν σημαντικοί στόχοι της διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η δημιουργία κανόνων με τη συμμετοχή και συμβολή των παιδιών είναι ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι δραστηριότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι κανόνες της τάξης μας.

 

το συμβόλαιο.pdf (72,9 kB)