Λεζάντες Αυτοαξιολόγησης

Λεζάντες Αυτοαξιολόγησης

Δημιουργία Λεζάντας Αυτοαξιολόγησης ενός έργου του Νηπίου

Ο αναστοχασμός πάνω σε μια δραστηριότητα, τμήμα της οποίας αποτελεί και η αυτοαξιολόγηση και η λεκτική έκφραση αυτού, αποτελούν μια σύνθετη νοητική διεργασία, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών, όπως είναι  ο προγραμματισμός και η οργάνωση, η λήψη αιτιολογημένων αποφάσεων, η θέσπιση και η επιδίωξη στόχων, ο εντοπισμός των δυσκολιών και η αυτορύθμιση, κ.α.

Η δημιουργία Λεζάντας μαζί με τα παιδιά, κινητοποιεί τους μαθητές στην ανάπτυξη αιτιολογικών κριτηρίων. Οι Λεζάντες τοποθετούνται σε αντίγραφα σε ένα χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση ο/ η μαθητής/τρια και επισυνάπτονται στο έργο του. Αρχικά δημιουργούνται μαζί με το μαθητή και αναρτώνται σε λίστα στο χώρο της τάξης (κοντά στο portfolio)

Λεζάντες.pdf (260997)